ผลวิจัยชี้ว่าการนิน ท า คนอื่นวันละ 5 ชม ช่วยลดความ เ ค รี ย ด ได้

การ นิ น ท า คนอื่น วันละ 5 ชม ช่วยลดความ เ ค รี ย ด ได้

ผู้หญิงใช้เวลาไปกับการเม้าท์มอย แล้วก็นินทๅชาวบ้าน

เฉลี่ยวันละ 5 ชั่ วโมง คิดเป็นหนึ่งในสามของเวลาที่ตื่น

แถ ม วิจัยอีกชิ้นยังบ อ ก ว่า การเม้าท์มอยนั้น จะช่วยให้สุขภาพดี

แล้วก็ลดความ เ ค รี ยดได้ด้วยนะงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของ แ บ ร น ด์ไวน์

FirstCape ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ Britains Queen of Chatได้พบว่า

ผู้หญิงทั่วไปจะใช้เวลาไปกับการพูดคุย วันละ 289 นาที หรือประมาณ

5 ชั่ วโมงกับคนที่ทำงาน คนรอบตัวทั้งที่บ้าน หรือแม้แต่ร้านค้า โดย

เนื้ อ หาที่พูดคุยส่วนใหญ่ มักเป็นเรื่องอาหารการกินความสวย ความงาม

น้ำ ห นั ก ช้อปปิ้ง เรื่องของคู่สนทนา และเรื่องของคนอื่น ฯลฯในขณะที่

งานวิจัยชิ้นนี้ ก็ยังบอกอีกว่า 36เปอเชนต์ ของกลุ่มที่ศึกษาพบว่า หากสาวๆ

ได้คุยกันในเรื่องที่เป็นค ว า ม ลั บ จะเก็บค ว า ม ลั บ ของคู่สนทนาไม่อยู่

เลยล่ะและนอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกชิ้น จากมหาวิทยๅลัยมิชิแกน สหรั ฐฯ

บอกว่าการเม้าท์มอย ของสาวๆ นั้นก็มีข้อดีเช่นกันคือทำให้เกิดการ ห ลั่ ง

ฮ อ ร์ โ ม น ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความผูกพัน ลดความเค รี ย ด และ

ความกังวลได้อีกทั้ง ยังรวมไปถึงทำให้ร ะ ดั บ ฮ อ ร์ โ ม น โปรเจสเตอโรน

เพิ่มสูงขึ้นด้วยล่ะ

 

ขอขอบคุณ yimlamun