5 คำแนะนำ เมื่อต้องกักตัว14 วันในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

เมื่อมีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

1.วัดอุณหภูมิทุกวัน

ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2.ล้างมือด้วยนํ้าและฟอกสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

3.ปิดปากจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอ จาม

 ทิ้งทิชชูในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้ สนิท และทําความสะอาดมือทันที

4.หากมีผู้จัดอาหารหรือสั่งอาหารจากแหล่งอื่น

ให้กําหนดจุดรับอาหาร เช่น แจ้งผู้ดูแล อาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร

5.แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง

เช่น หน้ากาก อนามัย กระดาษทิชชูโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยนํ้าย าฟอกขาว

มัดปากถุงให้แน่น ก่อนนําไปทิ้ง

6.หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

 เช่น ล็อบบี้ ลิฟต์  กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หน้ากาก อนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า

1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้นที่สุด

7.ทําความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน

8.งดใช้บริการสันทนาการร่วม

 เช่น สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกาย

9.หากจําเป็นต้องพบปะผู้อื่น

ให้ใช้หน้ากาก อนามัย รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และใช้เวลาให้สั้นที่สุด

10.งดกิจกร รมนอกบ้าน

 หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ

 

ขอบคุณที่มา : thaihealth.or.th