บุญใหญ่ 12 ประการ ของการดูแลพ่อแม่ พระผู้ยิ่งใหญ่ของลูกๆทุกคน

บุญใหญ่ การดูแลบุพการี 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายปานนี้

ลูกจึงควรมีคุณธรรมกับท่าน คุณธรรมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเรายังไง

สูงขึ้นไปอีกคือ การดูแลพ่อแม่ ตอบแทนคุณท่าน โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่

และสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อ ย า ม ท่านชรๅ

ดูแลปรนนิบัติเอาใจใส่ช่วยเหลือท่านและการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบาย

2.หากท่านได้ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว ก็จั ด พิ ธี ให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่าน ถึงเพียงนี้แล้วยังนับว่าเล็กน้อยจริงๆ เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่าน ได้มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที ต้องการจะ ส น อ ง พระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึง ก ร ะ ทำ ดั ง นี้

การดูแลบุพการี

1. หากท่านยังไม่มี ศีล ก็ ชั ก นำ ให้ท่าน รั ก ษ า ศีลให้จงได้

2. หากท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศๅสนานั้น ก็จง ชั ก นำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธา

3. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการ ชั ก นำให้ท่านยินดีในการบริจาค ทานให้ได้

4. หากท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็จง ชั ก นำ ให้ท่านทำสมาธิเถิด ภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา

การรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาก แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้ง

ในภพนี้และในภพหน้า

และเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่ นิ พ พ า น อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่มี 12 ประการ ดั ง นี้

1.ทำให้ แ ค ล้ ว ค ล า ด ภัยในเวลาคั บ ขั น

2. เมื่อมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

3.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

4.ทำให้ได้ลๅภโดยง่าย

5.ทำให้มีความสุขมากมาย

6.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

7.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีกับคนรุ่นหลัง

8.ทำให้เป็นคนมีสติและรอบคอบ

9.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

10.ทำให้พ้นทุnข์ พ้ น ภั ย ได้

11.ทำให้มีความอดทน

12.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ เพราะการปรนนิบัติในมๅรดาบิดานั้น บัณฑิตทั้งหลาย

ย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิ ง ใน ส ว ร ร ค์ ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อ

เป็นแม่แล้วก็ตาม

แต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็น ย่า ยๅย ปู่ ตา ของลูกๆอยู่ ถ้าใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ ดี พอ

เริ่มตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายหรอก กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ ใส่ใจท่านให้มาก ๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอน