10 จุดอ่อนของ”คนไทย” เป็นความจริงที่เถียงไม่ออก

จากการผ่านเวที ในระดับโลก หลายต่อหลายครั้งไทยถูก วิ พ าก วิ จ ารณ์ อย่างหนักหน่วง

ในกระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกืจเทคโนโลยี และวัฒน

ธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคร าะห์ ที่จี้แ ท ง ใจดำคนไทยเสียจริง ๆ สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะอิอุจิ

ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายอิอุจิระบุว่า ไทยอาจไม่เป็น

ประเทศที่น่าสนใจในการลง ทุ น เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนักลง ทุ น ญี่ปุ่นโดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ถึง

10 ข้อ ที่เราคนไทยควรรู้และรับทราบเพราะที่กล่าวมาทุกข้อแทบปฏิเสธไม่ได้เลยไม่เชื่อลองไล่อ่ านแล้ว

พิจารณาอย่างปราศจากอคติและไม่ต้องว่าเค้านะคะ เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ

ไม่กล้าแสดงออกขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะ

จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

2. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้ อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ

น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน

3.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญ

กับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะย าว

คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

4.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

5.การบังคับกฎ หม าย ไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง

การดำเนินการตามกฎหม าย กับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบ เอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน

6.อิจฉาตาร้อน

สังค มไทยไม่ค่อย เป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง

โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไป เ ก าะ ผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย

ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลั วเปลื องตั ว

7.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่ กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล

เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆ ไม่ได้พูดกัน

8.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้าง ความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยังขาดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี

ทำให้สู้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

9.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทย ขาดความอดทนไม่มีภูมิคุ้มกันเป็น ขี้ โร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน

ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเอง

และไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังค มเจ็ บ ป วดจริงๆ แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก

เห็นทีไทยเราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังค ม

ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาค รั ฐ บาล ต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

10.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะ หน้าที่ต่อสังค ม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา

เกิดธุรกิจการเมื อ ง ธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

 

ขอขอบคุณ คุณวิกรม กรมดิษฐ์