9 สิ่งที่ต้องคิดหนัก..ก่อนใช้เงิน “ถ้าอนาคตยังเป็นแบบนี้”

1.ครอบครัวมีปัญหา

เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคน ออกไปทำงานหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงนั้นจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้าน(เลี้ยงลูก

ทำให้ มีเวลาอยู่กับลูกได้ต ล อ ดแล้ว)พอมายุคนี้ พ่อและแม่ก็ออกไปทำงานกัน แล้วยิ่งยุคที่เงินห า ย า ก อ ย่ า

งนี้ยิ่งต้องทำงาน มากขึ้นเพราะ…หาเงินมาก็ไม่พอค่า ใช้จ่ายในแต่ละวันสิ่งสำคัญทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นหนึ่ง

เดียวช่วยๆ กัน คือรัก ษาตัวเองให้ปลอดภัยเข้าไว้ เพื่อจะได้ไม่เสี่ ย ง กับเรื่องร้ า ย ๆ ขึ้นถ้าเรารักตัวเอง รักคนรอบ

ข้าง สุขภาพคือเรื่องหนึ่งที่เราควรดูแลให้ดีที่สุดมีสติ ไม่ปร ะ ม า ทในการใช้ชีวิตย ามปกติเสมอขอให้โชคดีครับ

ทุกคน อย่ า ลื มว่า… “เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง แต่หากไม่มีเงิน ทุกสิ่งก็จบเช่นกัน”

2.อิสรภาพทางการเงิน จะเอื้อมถึงได้ย า ก

การที่มีรายได้เข้ามา มากกว่ารายจ่ายโดย ที่เราไม่ต้องทำงานมันคือการสร้างอิสรภาพทางการเงินคนสมัยก่อนจะ

นิยม ฝากเงินเพื่อเอาด อ ก เบี้ยแต่เมื่อเรามองดู ยุคปัจจุบันคงทำแบบนั้น ไม่ได้แล้วหากล งทุ นผิ ดที่ก ล า ยเป็น

ว่า.. เราจะต้องทำงานไปทั้งชีวิตเชียวนะ จะทำอะไรคิดดีๆ

3.ค อ รั ป ชั่ น การโ ก งจะมีให้เห็นบ่อยขึ้น

แน่นอนว่า… พอเงินห าย า กขึ้นทุกๆ วัน คนฉวยโอกาสก็จะมีมากขึ้นเพราะการข าดเงิน ไม่มีเงินใช้ คนมันเลยข

าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมทำทุกอย่ า ง เพื่อเงินส น อ งความต้องการ

4.คนเเก่.. ต้องกลับมาทำงาน

โดยปกติทั่วไปคนวัยนี้มักจะ วางแผนก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณที่เพียงพอจะสามารถฝาก

ธนาคาร และหวังเก็บด อ กกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มีดอ กเบี้ยก็จะทำให้เงินค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมดทีนี้ก็ก ล

า ยเป็นว่า… “ผู้สูงอายุ” ต้องกลับมาทำงาน หาเลี้ยงตัวเองอีก

5.ค่าครองชีพ จะสูงขึ้นอีก

ทุกอ ย่ า ง ข้าวของทุกอ ย่ า งเเพงขึ้น เงินทองกลับหาย า กกว่าเก่ามันยังไงกันเนี่ยและถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้าง

หน้านั้นต้องเ สี ยใจเเน่นอน

6.เงินจะห า ย าก

ดูทุกวันนี้สิว่า มันเป็นอ ย่ างไร คนเริ่มจับจ่ายใช้สอย กันน้อยลงแค่ไหนนี่ยังไม่รวมกับวิกฤ ตโ ค วิ ด ที่เกิดขึ้นหาก

ในอนาคตที่ ธนาคารทั่วโ ล กจะให้ ด อ กเบี้ยเงินฝาก 0 เป อร์เซน คือคนที่ฝากเงิน ในธนาคารจะไม่ได้อะไรเลย

7.เงินจะอยู่เหนือคน มากขึ้น

เพราะเงินห าย า ก ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น ต่างคนก็จะพ ย า ย า ม ทำทุกอ ย่ า งเพื่อให้ได้มัน มาเขาจะไม่สนใจ ว่าใคร

จะลำบากหรือเดือ ดร้ อน มากแค่ไหน ขอแค่ได้มัน มาเท่านั้น

8.ความเห ลื่ อ มล้ำจะมากขึ้น

เพราะถ้าเงินฝากไม่มีด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้เกิดความเหลื่ อ มล้ำในสังคมคนร ว ยที่มี อยู่เพียงไม่กี่

เปอร์เซนต์ ก็จะยิ่งร ว ยขึ้นและขณะที่คนจนคนหา เช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บก็ ต้องทำงานหนัก อ ย่ างนี้ไป

เรื่อยๆ ตลอ ดชีวิต

9.หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เปอร์เซน

ทุกอ ย่ างจะเเย่ลงกว่านี้อีกนะเพราะว่าเงินจะล้นระบบไม่ใช่…เงินมีมากสำหรับทุกคนนะ อ ย่ าเข้าใจผิ ด ?เมื่อเงิน

ล้นระบบจะล้น ไปอยู่ในมือคนร วย เป็นคนที่จำนวนน้อยมาก ๆ หากเทียบกับคนจนฉะนั้นมันจึงเกิดการใช้จ่าย ที่

น้อยต ามไปด้วยเมื่อจ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบ แบบโดมิโน่ คือพ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของข ายไม่ได้ตลาดห้าง

ไม่มีคนเดิน คนส่วนมากไม่มีเงิน ที่จะเอาไปใช้จ่ายไงเพราะเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทโรงงาน ก็ต้องปิดตัวลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น