3 หลักคิดที่ทำให้คุณอยู่เป็นในสังค ม “ห้ามคนนินทา” ก็เหมือน “ห้ามหมาที่ชอบเห่า”

1. แต่ละคนรู้ไม่เท่ากัน – รู้ไม่ตรงกัน

คนทุกคนย่อมมีความรู้ในทุกๆ เรื่อง “ไม่เท่ากัน” และ “ไม่ตรงกัน” แน่นอน

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละคน จะทำให้แต่ละคนมี

ข้อมูลที่ “ไม่เท่ากัน” เมื่อมีข้อมูลไม่เท่ากัน ปฏิกิริย าของคนแต่ละคนที่แสดง

ออกก็จะไม่เหมือนกัน นอกจากเรื่องข้อมูลที่มีไม่เท่ากันแล้ว ข้อมูลที่แต่ละคน

มีก็อาจจะไม่ตรงกันด้วยก็ได้บ างครั้งในเรื่องเดียวกัน อาจจะมีข้อมูลในการรับรู้

ไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกัน

สิ่งที่ต้องคิด

1.1.อย่ าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

1.2.คนเราถ้าไม่ชอบใคร มักจะจั บ ผิ ด คนอื่น แม้แต่เรื่องเล็กๆ ที่คนอื่นเขามองไม่เห็น

1.3.จำไว้ว่า.. ข่ า ว ทุกชนิดล้วนถูก บิ ด เ บื อ น มาแล้วทั้งนั้น

1.4.เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

1.5.หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

1.6.เราไม่ได้ต่อสู้กับ “ค น โ ห ด ร้ า ย” แต่เราต่อสู้กับ “ค ว า ม โ ห ด ร้ า ย” ในตัวคน

1.7.เวลาเล่นเก ม กับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

1.8.จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

1.9.ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชี พ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะ ก ร ะ จ อ ก ง อ ก ง่ อ ย สักปานใด

2.0.คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง” มากกว่าการมีชีวิตให้ “ยืนย าว”

2. แต่ละคนมี “จุดสนใจ” ไม่สอดคล้องกัน

“จุดสนใจ” หรือ “Interest” ในความหมายง่ายๆ คือ สิ่งที่เราต้องการจริงๆ ลึกๆ ในใจ

(ไม่ใช่แค่ฉาบฉวย) ในหลายครั้ง สิ่งที่เป็นความสนใจหรือความต้องการลึกๆ จริงๆ

ในใจที่เรียกว่าจุดสนใจนั้นย่อมมีความแตกต่างกันได้ ซึ่งถ้าแตกต่างกันแต่ไม่ขัดกัน

ก็รอดไปไม่มีข้อขัดแย้ง แต่ถ้า “ต่างกัน” และ “ขัดกัน”

สิ่งที่ต้องคิด

2.1 อย่ า ร ะ ดม ส ม อ ง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลก

ได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

2.2.คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอย ากรู้อย ากเห็น

2.3.อย่ า ให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่ อ ห น่ าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า.. “เป็นยังไงบ้ างตอนนี้” ก็บอกเขา

ไปเลยว่า “สบ ายมาก”

2.4.อย่ าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ ว โมงเท่าๆกัน

2.5.เป็นคนใจกล้าและเด็ ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อย ากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจ

ในสิ่งที่ทำไปแล้ว

2.6.ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อัน เ ล ว ร้ า ย เพียงใด…สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

2.7.ถ้ามีคนมาด่ า เรา ก็อย่ าด่ าตอบให้มันมากไป หมา กั ด คุณจะกั ดตอบหรือไง?

2.8.ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสี ยเวลาตอบโ ต้

2.9.ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

3.0.อย่ า ทำ ล า ย ความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

3. แต่ละคนมี “หลักคิด” ที่ไม่เหมือนกัน

“หลักคิด” คือ สิ่งที่ย ากที่สุดที่จะเปลี่ยน เพราะมันเป็นเหมือน “ตะกอน”

ของความคิด ความเชื่อและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิต

ซึ่งคนเรามีความเชื่อ มีค่านิยม หรือหลักคิดที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเกิด

จากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก การศึกษา หรือสังค มที่เติบโตมา

สิ่งที่ต้องคิด

3.1.มีมารย าท และอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ คุณทำอย่ างนั้นอยู่หรือเปล่า?

3.2.คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรั กษ าความลั บ

3.3.เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุก ารณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบ าย

3.4.รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบ างทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆเท่านั้น

3.5.หยุ ด อ่ านคำอธิบ ายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสี ย บ้ าง

3.6.ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่ าให้ถึง “สาม”

3.7.อย่ า วิจ ารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ…

3.8.ทำตัวให้สบ าย อย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่อง ค อ ข า ด บ า ด ต า ย แล้วอะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่ างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

3.9.ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คือสิ่งที่ถูก

3.10.จริงจังและ เ คี่ ย ว เ ข็ ญ ต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่ อ นปรนต่อผู้อื่น

3.11.เป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

 

ขอขอบคุณ c h o n b u r i p o s t

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น