5 แนวทางการเลี้ยงลูก “สอนลูกให้รู้จักลำบ าก โตขึ้นมาแล้วจะสบ าย”

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองบ าง

ครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิตนอกเหนือจากการ

เรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว

5 สิ่งที่ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่ างมีคุณภาพ

1.ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังค ม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็ก ๆ ในวัยเดียวกันบ้ างเพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับ

สังค มได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเราหรือไปรวมญาติในง าน

เทศกาลต่าง ๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้นและไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อน ๆ

มากขึ้นเองตามวัยดังนั้นควรสอนลูกสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังค ม ตั้งแต่ตอนยัง

เป็นเด็กจะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องป ว ดหัวมากกว่าเดิมอีกหลาย

เท่าบ างครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว

2.สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จัก

รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง านบ้ านให้รับผิ ดชอบเพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย และความรับผิดชอบ

3.สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขี ด เส้นแบ่งให้ลูกได้รู้

ว่า..(จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตคนอื่น )การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิต

ของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

4.ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้นซึ่งทำได้โดยการให้เขา

เรียนรู้จากความผิดพล าด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณีหรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

5.สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้ อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพออย

ากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระวั งไม่ให้ความรัก ความทุ่มเทของตนเองกลาย

เป็นการเอาใจจนทำให้เสี ยคนในที่สุด

ขอบคุณที่มา: วิถีเกษตรพอเพียง

ขอบคุณรูปภาพ เรียบเรียงโดย คิดกลับด้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น