6 พฤติกร รมการใช้เงิน “แบบไม่มีอนาคต” ถ้ายังเป็นแบบนี้ไม่มีทางรวย

1. รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียมเวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงิน

อย่างไรจนหมดไม่เหลือเก็บแถมยังเหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่มักประวิงเวลาตัว

เองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำทำให้ต้องเสียค่าด อ ก เ บี้ ยและค่าธรรมเนียมทบต้นหลาย

ตลบกว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก คราวนี้ละต้องกู้หนี้ยืมสินให้เสียด อ ก เ บี้ ย

หนักขึ้นไปอีก

2. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปล ง ทุ นตามเขา ซื้ อทองซื้ อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้ านวัน ๆ ก็เอาแต่

ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ ซึ่งเป็นหัว

ใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งสำหรับใครที่มีพฤติกร รมการใช้จ่ายเงินแบบข้างต้นอยู่ควรเปลี่ยน

พฤติกร รมแ ย่ ๆ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และหันมาใส่ใจในเรื่องของการใช้เงินอย่างมีสติ ชาญฉลาด

จะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ใยย ามจำเป็นอย่างแน่นอน และนี่คือวิถีแห่ง กินอยู่เป็น 360

องศาแห่งการใช้ชีวิต

3. ไม่วางแผนการเงิน

การมีเป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องวางไว้ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะย าวคนที่ไม่วางแผน

จึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ระหว่างการออมเช่น

อย ากซื้ อรถเพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล และเดินทางลำบากกว่าเดิม ,อย ากได้สมาร์ต

โฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณา หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอน ฯลฯสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในแผนจะ

ทำให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณแล้วหันไปจ่ายเพื่อเรื่องอื่น ๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า

และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรกจนทำให้การออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลง

ไปจากความต้องการ

4. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกันในอนาคต เช่นคิดว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังค ม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ สำรองอยู่เสมอโดยหลงลืมไปว่า

รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริง ๆ ก็ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเหตุ

ฉุ ก เ ฉิ นที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

5. ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไปหักหนี้ที่ก่อไว้ เช่นปล่อยให้ตัวเอง

เป็นหนี้บั ต ร เ คร ดิ ตทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินจากกองทุนบำ

เหน็จบำนาญเงินจากประกันชีวิต จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

6. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่มี เงินหมดก็เบิกธนาคารออกมาใช้อยู่เรื่อย ๆไม่มีการกันเงินไว้เป็น

ก้อนเป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่าย ๆคือ ไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตน

เองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

 

ที่มา : บ ท คั ด ย่ อ จ า ก ห นั ง สื อ ยิ่ ง จ่ า ย ยิ่ ง ร ว ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น