ยิ่งใจคุณแคบเพียงใด “โลกของคุณก็แคบลงเท่านั้น”

คุณอาจะดูเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้น แท้จริงแล้ว กะลาคุณมันเล็กลง

มีปลาตัวหนึ่งกำลังว่ า ยน้ำไปข้างหน้าเรื่อยๆ ระหว่างทาง.. ก็เจอกับปลาหลายตัวร้ อ งตะโกนห้ า ม

“อั นตราย…!! อ ย่ าว่ายไปทางนั้นเชียวนะ!!”

…”อ้าว!! มันอั นต ร า ยตรงไหนเหรอ? “

ปลาตัวนั้นถามขึ้น ปลาหลายตัวพูดขึ้นอย ากแตกตื่น…

“ตรงนั้นมีเห ยื่ อล่อเต็มไปหมด มีพวกเราหลายตัวที่ไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย”

ปลาตัวเดิมพูดขึ้นว่า…

“เห ยื่ อที่ล่ออยู่ตรงนั้น มันทำอะไรเราไม่ได้หรอก เว้นแต่เราทนการยั่วไม่ไหว

หลงไปงับเห ยื่ อเข้า มันถึงจะหลอกล่อเราได้”

เหมือนจิตใจของคุณ ยิ่งคุณใจกว้างเท่าใด คำพูดแบบไหน กิเลสอะไรมาหลอกล่อ

ก็ทำอะไรไม่ได้ แต่หากจิ ตใจเราแ ค บ โลกเราแคบเพียงใด ต่อให้ไม่มีอะไรมาหลอกล่อ

เราก็มโนคิดร้ า ยไปเองได้ สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแ ค บหรือใจกว้างคุณเห็นคน

รอบข้างเป็น เหมือนผัก เหมือนห ญ้ า คุณก็ถูกผักหญ้ าปกคลุ ม คุณก็คือ

“กระถ า งหญ้า”

คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพ ช รนิลจินด า คุณถูกของล้ำค่ าปกคลุม คุณก็คือ

“พานใส่เพชรนิลจินด า”ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น

ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้ อ ยของเขา ใจคุณกว้างเท่าใด

โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น ข้อแนะนำ 5 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณมองโลกได้กว้างขึ้น

1. มองโลกในมุมบวก

ไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์รูปแบบไหน ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตัวเองให้เลือกคิด เลือกแสดงความรู้สึกต่อ

เห ตุ การณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองความคิดบวก ปฎิเ ส ธการคิดล บ จะส่งผลดีทำให้ความคิดความรู้สึกของเราเปิด

กว้าง มองเห็นทางออกเพื่อแก้ปั ญ ห ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีลดความตึงเครี ย ดในการใช้ชีวิตได้

มากกว่าคนที่เลือกคิดแบบติดล บ ที่มักปล่อยให้อคติมาปิดกลั้นจนมองไม่เห็นทางเลือก ทางออกและโอกาสใน

ชีวิต

2. มองในมุมกว้างมองเรื่องต่างๆ แบบภาพรวม

อ ย่ าเลือกใส่ใจแค่จุดด่ างเล็กๆ จนสร้ า งปัญ ห า เพราะบางทีจุดด่ างมันเล็กนิดเดียวแต่เรา

กลับไป เลือกให้ค่ าให้ความสนใจกับตำหนิเล็กๆ หยุดให้ความสนใจกับสิ่งเล็กน้อยที่สร้า ง

ความหงุ ดหงิ ด เลือกมองไปที่ภาพรวมให้เห็นในสิ่งที่จำเป็นกว่า หรือ โอกาสที่จะข จั ดปัญ ห า

เรื่องแ ย่ๆ ให้มันหมดไป

3. ปล่อยวางได้ก่อนแล้วใจจะเป็นสุข

แค่ปล่อยก็เบา เรื่องจริงที่เป็นไปตามก ฎ ของธร ร มชาติ เพราะถือไว้มากก็ต้องหนักกว่า

ปล่อยวาง ฉะนั้นเมื่อล้ มเห ล วหรือผิ ดพล า ดต้องรีบลุกยืนใหม่ให้เร็ว เริ่มใหม่ให้ไว โอกาส

มีอยู่เสมออย่ ามัวเสี ยเวลานานไป กับการนั่งเ สี ยด ายบ่นถึงเรื่องเก่าที่ผ่านไปแล้ว คุณก็จะ

ห ลุ ดพ้นและมีความสุขได้ไวขึ้นเท่านั้น

4. ชีวิตมันสั้ นอย ากทำอะไรต้องรีบทำ

อ ย่ ายึกยักหาข้ออ้างไม่ลงมือ ทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุข รีบลงมือทำให้ต่างเพื่อให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่ า งถ้าเบื่องานที่ทำอย ากมีอิสระในการทำงาน ก็ต้องรู้จักวางแผนออมเ งิ นเตรียมพร้อมไว้สำหรับการล งทุ น

และเมื่อถึงจังหวะที่ใช่ คุณก็จะได้เลือกทำตามแบบที่อ ย ากทำ หลุ ดพ้ นจากสิ่งจำเจที่ยิ่งทำก็ยิ่งลดความสุขของ

ตัวเองลง

5. กล้าปฎิ เส ธหัดเกรงใจคนให้น้อยลง ( โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรเก ร งใจ )

อ ย่ าไปต กปากรับคำ “ได้ครับ /ได้ค่ะ” ช่วยเหลือทุกคนที่ร้องขอ เพราะถ้ารับปากแล้วทำไม่ได้จะยิ่ งแ ย่ห นั ก

เพิ่มความเครี ย ดสะสมให้ตัวเองโดยใช่เหตุ พึงระลึกว่าเราไม่ใช่ยอดมนุษย์ไม่จำเป็นต้องดูแลเทค แ ค ร์ทุกคน

รอบข้าง อ ย่ าอดทนเป็นตัวเลือกให้ใคร ทำตัวเองให้มีค่า.. เลือกเป็นผู้เลือกที่ป า กตรงกับใจ รู้จัก รู้ใจ และเข้าใจ

ในตัวเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา : โพสต์โน เ น ม

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น