เห็นเขารวย ก็อยากรวยตามเขา “พอทำตามเขา สุดท้ายเจ๊งไม่เป็นท่า”

ทำมาค้าขายแบบ “ปั้มน้ำมันร้าง” ยังไงก็ไม่เจริญ (เตือนสติคนทำมาค้าขาย)ถ น นที่สร้างใหม่

เชื่อมตัวเมืองใหญ่ 2 เมืองเข้าด้วยกัน ถนนใหม่ 6 เลน ตั ดตรง มีแย กไ ฟแดงน้อย เป็นคอนกรีต

เสริมเห ล็ก และร าดย า งทับด้านบน ผิ วถนนไม่เป็นหลุ มเป็นบ่อ ใช้งานได้เป็นอย่ า งดี จึงทำ

ให้ถนนเส้นใหม่นี้ได้รับควมนิยมเป็นอย่ า งมาก

ชายคนแรก…

ขับรถไปในถนนที่สร้ า งใหม่ เห็นว่าไม่มีปั้ มน้ำมันเลย จึงตัดสินใจกู้เ งิ นธ น าคารมาลงทุ นเปิดปั๊ มน้ำมัน

ไม่นานนักก็มีลูกค้าแวะเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

ชายคนที่สอง…

เดินผ่านทางมาเห็นปั๊ มน้ำมันมีลูกค้าเข้าใช้เยอะดี จึงตั้งใจจะเปิดปั้ มที่ฝั่งตรงกันข้ามถนน เพื่อเรียกลูกค้ า

อีกฝั่งที่ยังไม่มีปั้ ม ทำให้ลูกค้าหน่าแน่คั บคั่งไม่แ พ้กัน

ชายคนที่สาม…

เห็นปั๊ มน้ำมันลูกค้าคับคั่ งหน าแน่น ท่าทางจะไปได้ดี ก็เปิดบ้าง แต่ไปเปิดดักหน้าปั้ มที่เปิดอยู่ก่อน

ทำให้ลูกค้าเลือกเข้าปั้ มแร กที่เห็น

ชายคนที่สี่… เป็นนักธุ รกิจ ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าถนนสายนี้เหมาะแก่การล งทุ นสร้างปั้ มน้ำมัน

ด้วยความที่ทุ นหนากว่า ก็เปิดปั้ มน้ำมันดั กทั้งสองฝั่ ง และลดราคาน้ำมั นลงเพื่อตั ดราคา แถมยังมีโป ร

โมชั่นแจ กน้ำ แ ย่ งลูกค้าจากปั้มอื่นๆ

คนที่ห้า… คนที่หก… คนที่เจ็ด…

ก็พากันแ ห่เปิดปั๊ มน้ำมัน ผลสุดท้ายเสี ยห าย ทุกร าย

เ จ๊งกันหมดกลายเป็นปั๊ มร้า งในที่สุด…!!

เหตุการเหล่านี้มีให้เห็นได้บ่อยๆ ทั่วไป ถ้าในแห ล่ งชุมชนมีร้านห มูกระทะที่ลูกค้าแน่น ก็จะมีร้ านที่ สอง สาม สี่

มาเปิดใกล้ๆ แล้วมีโป ร โมชั่น ลด แล ก แจก แถม ต่างๆ นาๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน สินค้าอื่นๆ ที่เห็นว่าข ายดี

ทุกๆ ร้าน จะนำมาขา ยเหมือนกันหมด เพื่อแ ย่งลูกค้ากันไม่แปล กที่แรกๆ จะขา ยดี แต่พอมีการขา ยแข่งกันมากขึ้น

แ ย่ งลูกค้ากัน ทำให้ต้องลดรา ค าเพื่อแ ย่ งลูกค้ าจากเจ้าอื่น เจ้าอื่นที่เห็นร้านข้างๆ ล ดรา ค า ก็ต้องล ดแข่งกัน

กลายเป็นข ายตั ดร า คากัน กำไ รที่ได้ก็ลดต่ำน้อยลงไปอีก ถ้ามองแบบไม่คิดอะไร ก็คิดไปว่าดีซะอีก

ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการได้ซื้ อของถูกๆแต่ก็ทำได้ไม่นานหรอก เพราะร้ านก็ต้องแ บกภ า ระต้นทุ น

ของที่รับมาข า ย ทำให้ไม่มีทางเลือกมากนัก บางเจ้าก็เอาของเหลือมาข า ยซ้ำ ของไม่สดใหม่ คุณภาพแ ย่ ลง

ลูกค้าก็ไม่ก ล้ าอุดหนุนสุดท้ายถ้าไปไม่รอดก็ต้องเลิกกิจการ หันไปเป็นลู กจ้ า ง ธุ ร กิ จที่ดีไม่ได้อยู่ที่คุณชนะคู่แข่งได้

มากเท่าไหร่ แต่อยู่ที่เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในระบ บได้ ไม่ตั ด ราคากัน

ลองคิดในมุมกลับกัน

ชายคนแรก…

เห็นถนนเส้นนี้สร้ า งใหม่ ยังไม่มีปั้ มน้ำมันจึงลองเปิดปั๊ มน้ำมันในถนนเส้นนี้ ปรากฏว่ามีลูกค้าเยอะแยะ

ชายคนที่สอง…

เห็นคนเดินทางผ่ านถนนเส้นนี้เยอะ และระยะทางไกลต้องแวะพักกิ นอะไร จึงเปิดร้านอาหาร ธุ ร กิ จก็เป็นไปด้วยดี

ชายคนที่สาม…

เดินทางมาผู้คนหลากหล า ย ร้านอาหารก็มีลูกค้ามากมาย คิดว่าน่าจะมีคนต้องการพักผ่อนระหว่างเดินทาง จึงเปิดร้านน ว ด

ชายคนที่สี่…

เดินทางมาเห็นผู้คนหลากหลาย มีทั้งปั้ มน้ำมัน มีทั้งร้านอาหาร มีทั้งร้านนวด จึงคิดว่าน่าจะมีร้าน ข า ยของฝาก

 

ขอขอบคุณที่มา

ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น