Home แม่ลูก.. 13 วิธีการสอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง โตขึ้นไปมี อนาคต

13 วิธีการสอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง โตขึ้นไปมี อนาคต

9 second read
ปิดความเห็น บน 13 วิธีการสอนลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง โตขึ้นไปมี อนาคต
0
อนาคต

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพย าย าม

และทำทุกอย่ างด้วยความสามารถอย่ างดีที่สุด

แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราล้ มเ ห ลวได้

ผิ ดพ ล าดได้ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้พวก

เขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับอุ ปส ร รคในชีวิตได้ดี

และมีความสุขกว่าเ ด็กที่พยาย ามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

 

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมากอย ากให้ลูกมีความสุข

ก็จะพย าย ามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการ

ต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของ

อนาคต

ความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุ กข์นั้น

เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น

เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการ

จัดการอารมณ์ของตัวเอง

และให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเรา

เกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่ างใด

 

3.ไม่เอาความรู้สึกผิ ด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เจาเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป

จนลืมความผิดชอบชั่ วดี ยกตัวอย่ างเช่น

ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่านหนังสือ

มาเพื่อมาสอบ

และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็ กว่า

เพื่อไม่ให้โดนครูทำโ ท ษหรือสอบตก

เ ด็ กอาจจะยอมทำผิ ดเ พื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ

ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

 

4. อย่ าให้ความกลัวมีผลต่อการตั ดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆ

ทั้งปวงแต่เราควรให้เ ด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือ

กับความกลัวต่างๆ

ด้วยสอนถึงอั นต ร ายที่อาจจะเกิดขึ้น

อนาคต

สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกก ลั วและรับรู้มัน

ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว

อย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

 

5. ฝึกให้เขามีความรับผิ ดชอบ

ความรับผิ ดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการ

ดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น

เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจก ร ร ม

และหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆ เช่น

การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

 

6. ปกป้องลูกจากความผิ ดหวัง

ความผิ ดหวัง ความทุกข์เป็นเรื่องปกติ

ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่า…

คนเป็นพ่อแม่ไม่อย ากเห็นลูกของตัวเอง

ต้องผิ ดหวังและเ จ็บ ป ว ดหรอก หลายคน

พย าย ามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้

ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็กคนนั้นๆ เลย

วิธีที่เหมาะสม คือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง

แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึก

และปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

 

7.​ อย่ าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่ าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูก

เพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็ กคนนั้นก็มักจะได้

ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับ

โดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่ างมาก

เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้าน

อีกต่อไปการฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

 

8. ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่ างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจ โดย…

การฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจใน

สถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ

แต่อย่ างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่

และบทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่

หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

 

9. ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิ ดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอยากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำ

จะไม่ทำพล าดเช่น พย าย ามตรวจการบ้าน

เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่ างไป

โรงเรียนครบมั้ย แต่เราควรฝึกให้เขาได้เรียนรู้

จากความผิ ดพล าดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนา

และเรียนรู้วิธี การในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

 

10. ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลั วต่อการถูกล งโ ทษ

การลงโ ท ษ คือการที่เราทำโ ท ษเขา

เมื่อพวกเขาทำผิด แต่การฝึกความมีระเบียบ

วินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่

จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย อาจทำได้

โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจาก

การที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่ างซึ่งไม่ใช่

การลงโ ทษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

 

11. สอนให้จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่ างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอ

เรื่องราวที่ไม่เป็นอย่ างที่เราคาดหวังไว้

ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่

เป็นเด็กไม่ว่าจะสอบต ก อ กหั ก หรือ แม้แต่

ล้ มลงเมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็กๆ

พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ

ของลูกๆ ได้ โดยการไม่เข้าข้างลูก

และโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก

แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิ ดพล าด

และหาทางจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่ างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

 

12. อย่ าหาทางลัดให้กับลูก ๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อย าก

ที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะ

เรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเอง ได้ฝ่ าฟั นอุ ปส รรค

และเรียนรู้การลงมือทำอะไรบ างอย่ างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

 

13. สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิต

ด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราควรสอนให้ลูกของเรา

มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

บทความแหล่งที่มา : the-wayoflife .com

Load More Related Articles
Load More By Nuttawat Pharawan
Load More In แม่ลูก..

Check Also

8 นิสัยผู้ชาย..ที่ไม่ควรเอาเป็นพ่อของลูก และไม่ควรคบให้ เสียเวลา

ทุกวันนี้ผู้ชายดีมันก็มีน้อย แต่ใช่ว่า จะต้องรีบแ ย่ งก … …